Ängkärrskolan


Skola med specialinriktning dyslexi
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lyssna på sidans text

Syfte


Stiftelsen Nya Ängkärrskolans syfte är att bedriva undervisning för barn med läs-och skrivsvårigheter samt främja pedagogiskt utvecklingsarbete inom dyslexiområdet. Stiftelsen är arbetsgivare och driver Ängkärrskolan, en friskola I Solna, med undervisning I årskurserna 4-9.

Sammansättning och konstituerande


Styrelse medlemmar väljs för en tid av två år. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser därutöver erforderliga ledamöter. Om styrelse ledamot avgår innan valtidens utgång, ska ersättare utses för resterande mandatperiod. Val av ledamöter sker företrädesvis för och upprätthålla kontinuitet.
Rektor adjungeras till styrelsens sammanträde och biträdande rektor kan adjungeras.

E-post till styrelsen: styrelsen@angkarrskolan.se

Möten


Stiftelsens styrelse sammanträder ca tre gånger per termin.
Ordföranden är sammankallande och kallar till extra styrelsemöte om så är nödvändigt.

Information


Stiftelsens sammanträden dokumenteras i numrerat protokoll som finns tillgängligt på skolan.

Vid frågor av avgörande betydelse för stiftelsens verksamhet och innehåll sker information i samråd/samverkan med styrelsens ordförande eller annan av styrelsen utsedd person.

Ordföranden ser till att stiftelsens ledamöter genom rektors fortlöpande får information som behövs för att kunna följa stiftelsens ställning, ekonomiska planering och långsiktiga utveckling, som fast ställs av styrelsen i olika planer.